Bolagsstyrning och kvalitet

Vi är försäkringsförmedlare med tillstånd för gränsöverskridande handel. Här kan du läsa mer om hur vi uppfyller det regelverk som vi lyder under.

Försäkringsförmedlare med tillstånd från Finansinspektionen

Alla som är verksamma inom försäkringsförmedling måste ha tillstånd från Finansinspektionen att utöva sin verksamhet.

AutoConcept Insurance AB (556574-4397) har tillstånd att som fristående försäkringsförmedlare bedriva gränsöverskridande handel. Vi står under Finansinspektionens tillsyn, se Finansinspektionens företagsregister för mer information. Vi kan genom dessa tillstånd verka i hela Norden. 

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt.

För AutoConcept är det av största vikt att vi vårdar vårt goda anseende hos alla våra intressenter. Via bolagsstyrningen fördelas rättigheter och ansvar mellan aktieägarna, styrelsen och VD i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer. En väl definierad beslutsordning liksom en tydlig ansvarsfördelning är väsentliga. Höga etiska och professionella krav och en sund riskkultur är avgörande.

Eftersom vår verksamhet förutsätter att vi har våra kunders förtroende, inte bara idag utan på lång sikt, iakttar AutoConcept, utöver allmänna lagar, regler och branschpraxis även de mer detaljerade regelverk som gäller för försäkringsförmedlare, som till exempel Lag om försäkringsdistribution och regler från EU-myndigheter och Finansinspektionen. Dessa regler och lagar utgör vårt externa ramverk.

AutoConcepts interna ramverk omfattar bland annat bolagsordningen som antas av bolagsstämman. Policys och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom verksamheten är viktiga verktyg för vår interna kontroll. Här styrs vi av arbetsordningen för styrelsen, våra uppförandekoder som motverkar intressekonflikter och säkerställer likabehandling av kunder, samt policys för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Compliance
Compliance

Globala aktörer för din skull

Vi arbetar bara tillsammans med A-rated försäkringsbolag, det är för din trygghet. Det finns historiskt fall där även försäkringsbolag gått i konkurs. För att du inte skall stå utan skydd om det värsta skulle hända väljer vi vilka bolag vi arbetar med omsorgsfullt. Oavsett vad som inträffar med oss, eller den fordonshandlare som utfärdat en garanti, så finns försäkringsbolaget där för att ge dig det du har rätt till. 

Vi arbetar idag tillsammans med Helvetia Groups, ett schweiziskt försäkringsbolag och är stolta över att kunna titulera oss Cover Holder hos Lloyd's of London.

Vi har genom åren arbetat med ett flertal olika försäkringsgivare och är alltid på jakt efter nya möjligheter, för att kunna erbjuda våra kunder och samarbetspartners ett attraktivt utbud till ett konkurrenskraftigt pris. När vi under 2018 erhöll den högsta statusen, Cover Holder hos Lloyd's, hade detta föregåtts av en gedigen genomlysning av våra interna rutiner och riktlinjer. Detta har så väl vi som våra kunder glädje av dagligen. 

Det utbud vi presenterar på produktsidan är vårt standardutbud. Genom våra försäkringsgivare har vi möjlighet att skräddarsy och skapa försäkringsskydd för generalagenter och importörer. Något som ett flertal aktörer redan åtnjuter. Det kan vara vi som står bakom ett förlängt garantierbjudande direkt från leverantören. 

Våra försäkringsgivare

Våra försäkringsgivare
För din trygghet
Våra försäkringsgivare

Vi gör mer än förmedlar försäkringar

Det vanligaste är att en försäkringsförmedlare lämnar över när affären är uppgjord. Det brukar vara försäkringsgivaren som fakturerar premier och reglerar uppkomna skadeanspråk. Så arbetar inte vi på AutoConcept. Vi vet att våra kunder uppskattar att vi hanterar hela affärsflödet, från upphandlandet av en försäkring, skapandet av marknadsmaterial och produktbeskrivningar, försäljning, fakturering och reglering av skador. Kort sagt vi gör allt ett försäkringsbolag gör, men med starka försäkringsgivare som står bakom varje försäkringspolicy eller garantibevis vi utfärdar.

Vi är en helhetsleverantör av försäkringar med fokus på fordon.

Människor och bil
Vi gillar människor och fordon
Helhetsleverantör för kvalitet

Vår organisation

Vi vet att människor gör affärer med människor. Av den anledningen har vi lokala säljrepresentanter, med gedigen branschkunskap och högt affärssinne som är ute på fältet hos våra fordonshandlare. 

På kontoret i Kungsbacka arbetar de flesta medarbetare på våra service- och stödfunktioner. Vår kundsupport har kunskap om det mesta som berör vår verksamhet och våra produkter. Våra skadetekniker, med egen verkstadsbakgrund, handlägger våra försäkringsärenden i samarbete med den verkstad som hanterar reparationen. 

 

 

Organisation
Fully Responsive