Vi bryr oss om dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dina uppgifter och cookies

 

Integritetspolicy

AutoConcept Insurance AB värnar om din personliga integritet. De personuppgifter vi använder behandlas i enlighet med vid var tid gällande lag eller annan författning. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft inom EU. 

Detta dokument utgör en policy för vår insamling, användning och behandling av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med ”personuppgifter” menas information som är direkt eller indirekt kopplad till en fysisk, nu levande person. För att använda våra tjänster måste du läsa och samtycka till denna integritetspolicy.

Inhämtning och utlämnande

Nödvändiga personuppgifter om dig inhämtas vanligtvis av oss, antingen direkt från dig, via fordonshandlare eller via verkstad. Dina personuppgifter kan även inhämtas från extern part som hanterar personuppgifterna i samband med fordonsägarbyte till exempel Transportstyrelsen eller finansbolag. När du använder vår tjänst kommer viss information också att inhämtas automatiskt. Detta gäller bland annat beteende på hemsida och teknisk data, vilken kan inkludera den URL som ger dig åtkomst till hemsidan (unique device ID, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem).

Personuppgifterna används i första hand inom AutoConcept, men kan lämnas ut till andra företag och organisationer som vi samarbetar med. Som huvudregel behandlas dina personuppgifter inom EU- och EES.

Ändamål och laglig grund
Vi använder oss av flera legala grunder för hantering av personuppgifter beroende på ändamål;

  • I det fall du är försäkringstagare eller kund hos oss är behandling av dina personuppgifter nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra avtal med dig samt för att kunna vidta åtgärder som du begärt innan ett sådant avtal ingås. Ibland behöver vi behandla ditt personnummer och det gör vi för att säkert kunna identifiera dig.
  • När du kontaktar oss behöver vi behandla personuppgifter om dig för att kunna ge bra personlig och digital service. Den här behandlingen stöder vi på så kallad intresseavvägning.
  • Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster i olika kanaler, men också för att bjuda in till olika digitala eller fysiska event samt för att fråga vad du tycker om oss och våra produkter. Den legala grunden för det här är intresseavvägning eller samtycke.
  • När du besöker vår hemsida kan vi komma att behandla personuppgifter för statistik, marknads- och kundanalyser (inklusive retargeting) samt för att skicka notifieringar och meddelande via exempelvis e-post. Behandlingen inkluderar olika cookies och du kan läsa mer om det längre ner. Behandlingen sker med stöd av intresseavvägning.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter sparas på ett säkert sätt för ovan angivna ändamål och inte under längre tid än nödvändigt för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Tiden för lagring bestäms dels utifrån lagstiftning eller avtal, dels utifrån en nödvändighetsbedömning.

Dina rättigheter
Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen. Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning.

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För begäran se kontaktuppgifter längre ner. Tänk på att vi behöver din e-postadress för att kunna skicka registerutdrag till dig. Signera och bifoga en vidimerad kopia på giltig identitetshandling. Posta allt till: AutoConcept Insurance AB, Dataprivacy, Smörhålevägen 3, 434 41 Kungsbacka.

Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna korrekta uppgifter till oss.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning
Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, till exempel om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning. Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, till exempel om du invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att inge klagomål
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är AutoConcept Insurance AB*, som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit dina personuppgifter från tredje man. AutoConcept har inom koncernen inrättat gemensamma kundregister som innehåller allmänna uppgifter om kunder, såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang. För behandling av personuppgifter i gemensamma kundregister är filialerna inom AutoConcept Insurance AB, och såvitt gäller inhämtande av personuppgifter från externa register, gemensamt personuppgiftsansvariga. 

*) AutoConcept Insurance AB (Sverige) Org nr 556574-4397, med filialer i Norge, Danmark och Finland. 

Har du ytterligare frågor kring vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på 
dataprivacy@autoconcept.se.

Vi använder cookies
Våra webbcookies (kakor) är inte ätbara, utan små textfiler som läggs på din dator, mobiltelefon eller annan enhet, när du besöker vår webbsida. Vi behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker vår webbsida, såsom IP-adress, längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val/klick du gör på vår webbsida och hur du hittade in till webbsidan.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Sessioncookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på webbsidan. När du stänger din webbläsare försvinner eventuella sessioncookies.

Funktionella cookies används för att hantera vissa funktioner på våra sidor så att dina val och inställningar blir ihågkomna när du kommer tillbaka till hemsidan. 

De flesta webbläsare låter användaren välja hur cookies ska hanteras. Du kan ställa in webbläsaren att vägra ta emot cookies, eller att ta bort vissa cookies. Om du väljer att blockera cookies kan delar av funktionaliteten i vår tjänst försämras eller försvinna, eftersom den förutsätter att cookies tillåts.

Tillåtelse att använda cookies
Om inställningarna i din webbläsare tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Ta bort cookies
Du kan när som helst stänga av eller radera cookies på din webbläsare. Hur webbläsaren rensas från cookies varierar på vilken webbläsare du använder. Du hittar hur du gör genom att söka online eller på din webbläsares hjälpsida. Notera att om du blockerar alla cookies kanske du inte längre får tillgång till alla funktioner på webbsidan.

Hur använder vi kakor på hemsidan?

Vi använder kakor för att du ska få rätt information och kunna analysera hur besökare navigerar på vår hemsida. Vi använder också kakor för att formulär ska skickas in på ett korrekt och säkert sätt.

En bättre upplevelse
Våra cookies är till för att du ska få rätt information, kunna navigera enklare, använda Mina sidor, se dina tecknade garantier och för att vi ska kunna se besöksstatistik.

Säkrare funktion
Med hjälp av en kaka kan webbplatsen till exempel känna av att du är inloggad. När du loggar ut försvinner kakan. Kakor används också för att kunna flytta information mellan olika steg i ett formulär eller en skadeanmälan.

Besöksstatistik
Tredjepartskakor är kakor där besökaren kommer från en annan domän, och ger oss besöksstatistik via Google Analytics. Statistiken använder vi för att analysera hur webbplatsen används och fungerar.

Vi använder inte cookies för att:
• Spara personlig information om dig utan ditt samtycke
• Samla in känslig information
• Skicka vidare personlig information till tredje part

Meddelande om ändringar
AutoConcept kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på AutoConcepts webbsidor. Senast uppdaterad: 2023-06-22.

Om du har ytterligare frågor kring vårt användande av cookies är du välkommen att kontakta oss på dataprivacy@autoconcept.se

GDPR 25.05.2018
Privacy
Vill du ha ett personuppgiftsutdrag?

Fyll i blanketten ”Personuppgiftsbegäran” nedan. Tänk på att vi behöver din e-postadress för att kunna skicka registerutdrag till dig.

Personuppgiftsbegäran